Bytové doplňky a dekorace

Reklamace

Pro prodej zboží firmy IMA DEKOR s.r.o. Tento reklamační řád platí na všech provozovnách společnosti.


I. Preambule

1.1 Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) poskytuje informace pro kupujícího (zákazníka) při uplatňování svých práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) týkajícího se spotřebního zboží zakoupeného od společnosti IMA DEKOR s.r.o. (se sídlem na ul. Mladoboleslavská 241, 190 17 Praha 9 – Vinoř, Česká republika, IČO: 279 29 485, zapsané ke spisové značce C 127198 u Městského soudu v Praze, dále jen „Prodávající“), včetně internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webových stránkách www.ima-dekor.com (dále jen „E-shop“ a „Zboží“).

1.2 Pro účely tohoto Reklamačního řádu se za kupujícího (zákazníka) ve smyslu ustanovení 1.1 považuje podnikatel, tedy buď právnická nebo fyzická osoba jednající v rámci své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání (dále jen „Kupující“; a také společně s Prodávajícím jen „Strany“). Tento Reklamační řád se nevztahuje na vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím – spotřebiteli.

1.3 Reklamační řád detailně upravuje vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě uplatňování práv z vadného plnění v souvislosti se Zbožím zakoupeným prostřednictvím kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, včetně smluv uzavřených přes E-shop (dále jen „Kupní smlouva“).

1.4 Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek pro vztahy Stran při nákupu Zboží od Prodávajícího (https://www.ima-dekor.com/obchodni-podminky/; dále jen „VOP“).

1.5 Prodávající má právo jednostranně měnit nebo doplňovat obsah tohoto Reklamačního řádu. Nové znění Reklamačního řádu nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na webových stránkách E-shopu (www.ima-dekor.com) nebo od data platnosti uvedeného v novém znění Reklamačního řádu, podle toho, které je pozdější.

1.6 Všechny nároky na reklamaci Zboží, které nejsou řešeny tímto Reklamačním protokolem nebo dohodou Stran, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

II. Odpovědnost Prodávajícího; uplatňování práv z vadného plnění

2.1 Prodávající garantuje Kupujícímu, že Zboží předané na základě Kupní smlouvy je bez vad při převzetí, tj. odpovídá dohodnutému množství, kvalitě a provedení.

2.2 Kupující je povinen oznámit jakoukoli případnou vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co bylo možné ji zjistit při včasné prohlídce a odpovídající pečlivosti. V případě skryté vady je Kupující povinen tuto vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale nejpozději do 6 měsíců od předání Zboží Kupujícímu.

2.3 Kupující uplatní práva z vady Zboží (tj. reklamaci Zboží) postupem v souladu s články III. až VI. tohoto Reklamačního řádu.

2.4 Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění podle bodu 2.1 se nevztahují na opotřebení Zboží nebo jeho částí způsobené obvyklým používáním a nelze je zaměňovat nebo ztotožňovat s životností Zboží. Pokud je do Kupní smlouvy, resp. Zboží, zahrnuta baterie, akumulátor nebo jiný spotřební předmět, má být jeho obvyklá životnost při standardním používání nejméně šest (6) měsíců, není-li uvedeno u konkrétního Zboží jinak.

III. Práva z vadného plnění

3.1 V případě, že vadné plnění představuje podstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující následující práva:

(a) Odstranění vady dodáním nového Zboží (věci) bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo

(b) Odstranění vady opravou Zboží (věci); nebo

(c) Přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží; nebo

(d) Odstoupení od příslušné Kupní smlouvy;

To vše v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Reklamačním řádu a zejména v rozsahu § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.

3.2 V případě, že vadné plnění představuje nepodstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující následující možnosti:

(a) Právo na odstranění vady Zboží;

(b) Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží;

Vše v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Reklamačním řádu a zejména v rozsahu § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.

3.3 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, které právo si zvolil, současně s oznámením příslušné vady Zboží nebo bez zbytečného odkladu poté. Tuto volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, s výjimkou situace, kdy žádal o opravu neopravitelné vady. Pokud Prodávající vady neodstraní v přiměřené lhůtě nebo oznámí Kupujícímu, že k odstranění vady nedojde, má Kupující právo požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny příslušného Zboží nebo může odstoupit od příslušné Kupní smlouvy. Jestliže Kupující neuplatní své právo včas, považují se za uplatněná práva uvedená v bodech 3.2, 3.4 a 3.5 tohoto Reklamačního řádu.

3.4 Do doby, než Kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny příslušného Zboží nebo neodstoupí od příslušné Kupní smlouvy, může Prodávající doplnit chybějící části nebo odstranit právní vadu. V případě jiných vad může Prodávající zvolit, zda vadu odstraní opravou příslušného Zboží nebo dodáním nového Zboží; tato volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3.5 Kupující má právo požadovat slevu z kupní ceny příslušného Zboží nebo odstoupit od příslušné Kupní smlouvy, pokud Prodávající včas neodstraní vadu příslušného Zboží nebo pokud odmítne vadu odstranit, ačkoliv mu to bylo Kupujícím umožněno. Kupující nemá právo změnit svou volbu bez souhlasu Prodávajícího.

3.6 Kupující si může právo podle bodů 3.1 a 3.2 tohoto Reklamačního řádu dále vybrat způsobem a v rozsahu odpovídajícím povaze a charakteru vady a okolnostem věci; v odůvodněných případech může Prodávající odstranit vadu Zboží jiným možným (dovoleným) způsobem, včetně zejména opravy Zboží, dodání nového Zboží bez vady nebo dodání chybějící věci.

IV. Způsob řešení reklamací Zboží

4.1 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě po řádném předložení Zboží k posouzení; ve složitějších případech to bude provedeno do deseti (10) pracovních dnů. Do této lhůty se nepočítá čas nutný k odbornému posouzení vady v závislosti na druhu Zboží. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, a nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud Kupující a Prodávající se nedohodnou na delší lhůtě. Kupující bere na vědomí, že odborné posouzení vady obvykle probíhá ve spolupráci s výrobcem nebo distributorem (dovozcem) příslušného Zboží, kteří mohou vydávat stanoviska k oprávněnosti reklamace.

4.2 Oprávněná reklamace bude řešena v souladu s tímto Reklamačním řádem a povahou vady, obvykle zasláním opraveného Zboží, výměnou za nový kus, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo vrácením kupní ceny Kupujícímu. V případě vrácení kupní ceny nebo její části je Kupující povinen uvést číslo svého bankovního účtu, kam mají být peníze vráceny.

V. Oznámení vady Zboží a jeho doručení Prodávajícímu

5.1 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu reklamovanou vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost Zboží prohlédnout a vadu zjistit.

5.2 Reklamaci musí Kupující uplatnit u Prodávajícího doručením reklamovaného Zboží na uvedenou adresu Prodávajícího:

Adresa: IMA Dekor s.r.o., Josefův Důl 29, 293 07, Josefův Důl
IČO: 27929485
DIČ: CZ27929485
telefon: +420 773 445 441
email: info@ima-dekor.com

5.3 Kupující je ve vlastním zájmu zodpovědný za správné zabalení reklamovaného Zboží tak, aby bylo chráněno před poškozením během přepravy k Prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za vady, které vznikly v průběhu přepravy kvůli nedostatečnému zabalení.

5.4 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu reklamované Zboží kompletní (všechny jeho části) a ve stejném stavu, jaký mělo při obdržení. K reklamovanému Zboží by měl Kupující přiložit průvodní dopis s popisem vady, a kopii daňového dokladu nebo faktury.

5.5 Kupující je povinen zkontrolovat stav Zboží neprodleně po obdržení a dohodnout se s Prodávajícím na řešení případných vad zjištěných při této prohlídce. Pokud dojde ke zjevnému poškození Zboží během přepravy, Kupující je povinen vytvořit protokol o škodě s dopravcem a okamžitě informovat Prodávajícího. Kupující je povinen jednat v tomto případě v souladu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

5.6 Pokud je Zboží předáváno osobně v provozovně Prodávajícího, nebezpečí škody přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí. Kupující je povinen při osobním převzetí Zboží provést jeho prohlídku a okamžitě uplatnit nároky zjištěné při této prohlídce. Toto neovlivňuje Kupujícího právo reklamovat vady, které se objeví později, podle platných právních předpisů a tohoto Reklamačního řádu, přičemž Kupující musí prokázat, že vady byly přítomny již v době převzetí.

VI. Výjimky z odpovědnosti za vady Zboží

6.1 Pokud to nevyplývá z Reklamačního řádu, obecně závazných právních předpisů nebo písemné dohody mezi Stranami jinak, nevzniká Kupujícímu právo na odpovědnost za vady Zboží. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží se zejména (ale ne výlučně) nevztahují na následující případy:

(i) Kupující způsobil vadu Zboží svým nadměrným, neodborným, neopatrným nebo nesprávným používáním nebo zatěžováním, zejména v rozporu s obvyklým užíváním daného typu Zboží a/nebo v rozporu s dokumentací (návodem nebo jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;

(ii) vada Zboží vznikla jeho neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou a/nebo použitím, zejména v rozporu s dokumentací (návodem nebo jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží; (

iii) vada Zboží je mechanického charakteru a není způsobena obvyklým užíváním;

(iv) vada Zboží vznikla nedovolenými zásahy do daného Zboží;

(v) vada Zboží vznikla působením přírodních nebo jiných živlů;

(vi) Zboží bylo prokazatelně poškozeno používáním v podmínkách, které neodpovídají teplotě, prašnosti, vlhkosti, chemickým a mechanickým vlivům prostředí, pro které je Zboží určeno výrobcem nebo které jednoznačně vyplývá z povahy daného Zboží;

(vii) byly porušeny ochranné pečeti, nálepky nebo plomby na Zboží;

(viii) záruční list nebo jiný obdobný dokument předložený Kupujícím vykazuje zjevné změny údajů, nebo na Zboží je uvedeno odlišné výrobní číslo nebo jiný identifikační údaj než ten, který je uveden v záručním listu nebo jiném obdobném dokumentu;

(ix) Zboží bylo poškozeno elektrickým přepětím (například viditelným spálením části Zboží) způsobeným jeho připojením do sítě nesplňující příslušnou technickou normu.

6.2 V případech, kdy je Zboží prodáváno za nižší cenu jako opotřebené, odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží se nevztahuje na (i) opotřebení nebo jiné obdobné nedostatky, které byly důvodem nižší ceny, a (ii) vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím.

6.3 Pokud Prodávající poskytne Kupujícímu zdarma (bezúplatně) nějaký předmět v rámci Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, nenese odpovědnost za vady tohoto Zboží nad rámec svých případných zákonných povinností. V případě odstoupení od Kupní smlouvy, kde Kupující obdržel předměty zdarma, je Kupující povinen vrátit všechny takto poskytnuté předměty v původním stavu.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1. 1. 2024 a nahrazuje veškerá jeho předchozí znění.

V Praze dne 1. 1. 2024

IMA DEKOR s. r. o.

Vyberte měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro